zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Kurs Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zapraszamy na stronę internetową kursu Audytu BRD: www.audytbrd.pk.edu.pl

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do podjęcia zadań związanych z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, który definiowany jest jako „niezależna szczegółowa, systematyczna i techniczna kontrola pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej”. Jest on formą sprawdzania wszystkich stadiów projektowych oraz faz przed oddaniem drogi do ruchu i początkowego użytkowania drogi przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzięki takiej kontroli możliwe jest usuwanie z projektów potencjalnych przyczyn zdarzeń drogowych zależnych od drogi, jej otoczenia oraz od organizacji ruchu, a także zmniejszenie liczby, skutków i kosztów wypadków drogowych. Celem audytu jest także zwiększenie uwagi na stosowanie bezpiecznych rozwiązań przez wszystkich uczestniczących w procesie planowania, projektowania, budowania i utrzymania dróg. W uproszczeniu można audyt brd określić jako poszukiwanie optymalnych rozwiązań z uwagi na bezpieczeństwo ruchu z zachowaniem odpowiednich wag dla wszystkich kryteriów projektowania, tj. sprawności ruchu, uciążliwości środowiskowych, efektywności ekonomicznej, użyteczności społecznej oraz uwarunkowań kształtowania przestrzeni publicznej.

W ramach kursu omówione zostaną nie tylko uwarunkowania i kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu infrastruktury drogowej, ale rozwijane będą także w formie praktycznych ćwiczeń umiejętności właściwego stosowania różnych rozwiązań oraz prognozowania ich skutków funkcjonowania z uwagi na bezpieczeństwo ruchu. Ponadto przedstawione zostaną formalne procedury związane z realizacją audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które obowiązują już w odniesieniu do transeuropejskiej sieci dróg, i są zalecane w odniesieniu do pozostałej sieci. Obowiązek wprowadzenia audytu brd na transeuropejskiej sieci dróg wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia19 listopada 2008 r. oraz ustawy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. Dotychczasowa praktyka jednoznacznie wykazała zalety audytu brd, który okazał się skutecznym i tanim narzędziem eliminacji już na etapie planistyczno-projektowym błędów rozwiązań drogowych mogących skutkować zagrożeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego wiedza w tym zakresie jest przydatna także projektantom.

 

Tematyka i zakres kursu

Tematyka kursu została podzielona na bloki tematyczne obejmujące:

 • przepisy,
 • podstawowe pojęcia z zakresu brd i opisu jego stanu,
 • identyfikacja zagrożeń brd i metody ich analizy na etapie planowania i projektowania drogi,
 • identyfikacja zagrożeń brd i metody ich analizy na etapie przygotowania do użytkowania oraz użytkowania drogi,
 • procedury prowadzenia audytu brd,
 • wykonywanie audytu brd dla dróg poza terenem zabudowy
 • wykonywanie audytu brd dla dróg na terenie zabudowy
 • specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt brd,
 • audyt brd na etapie przygotowania do użytkowania i użytkowania,
 • ocena wpływu planowanej drogi na brd,
 • klasyfikacja odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków śmiertelnych oraz klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej,
 • zagadnienia praktyczne.

W ramach tych bloków zostaną zaprezentowane obok wiadomości podstawowych także nowe trendy w projektowaniu i analizach bezpieczeństwa ruchu. Ważnym elementem kursu będą ćwiczenia praktyczne związane z identyfikacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na obiektach istniejących i projektowanych.

Kurs będzie się kończył egzaminem obejmującym także wykonanie praktycznego ćwiczenia z audytu brd.

Do kogo jest adresowany jest kurs?

Kurs umożliwia poszerzenie wiedzy niezbędnej do ocen i analiz projektów infrastruktury drogowej z uwagi na spełnianie przez nie kryteriów bezpieczeństwa ruchu. Jest to wiedza przydatna także projektantowi oraz zarządzającym infrastrukturą drogową.

Uwzględniając wykorzystywanie wiedzy przekazanej w ramach kierowany jest on do osób zajmujących się zawodowo analizami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do szeroko pojmowanych kadr zarządzających drogami i projektantów.

Uczestnicy kursu powinni spełniać poniżej podane formalne warunki:

 1. wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa drogowego lub transportu*
 2. udokumentowana wieloletnia (nie mniej niż 4 lata) praktyka co najmniej w jednym z podanych poniżej zakresów: organizacja i bezpieczeństwo ruchu lub projektowanie infrastruktury drogowej.

Końcowa kwalifikacja będzie prowadzona na podstawie spełnienia w/w kryteriów z dodatkową oceną doświadczenia praktycznego, w tym obejmującego analizy bezpieczeństwa ruchu lub udział w innych pracach studialnych związanych z bezpieczeństwem ruchu – zgłaszający chęć uczestniczenia w kursie otrzymają w tym celu ankiety do wypełnienia.

Ukończenie kursu ułatwi staranie się o certyfikat audytora brd po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniach wykonawczych.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez etatowych pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej przy współpracy pracowników z Politechniki Gdańskiej oraz zapraszanych ekspertów dysponujących bardzo dużym doświadczeniem praktycznym z zakresu tematyki kursu.

Najważniejsi wykładowcy: prof. dr hab. inż. Marian Tracz, dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK, dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK, dr inż. Kazimierz Jamroz, dr inż. Lech Michalski, dr hab. inż. Jan Kempa, prof. UTP

Kurs w liczbach

Czas trwania kursu: 1 semestr

120 godzin zajęć:

60 godz. wykładów,

60 godzin ćwiczeń praktycznych

Organizacja Kursu:

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu przy współudziale Katedry Budowy Dróg Politechniki Gdańskiej

Koordynator Kursu: dr inż. Krzysztof Ostrowski - Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu,

tel. (12) 628-25-39, (12) 628-20-28 - sekretariat KDKiIR,
adres e-mail: audytbrd@interia.pl