zamknij
 • slider_turbina
 • slider_belka
 • slider_aparat_nat
 • slider_autostrada_2
 • slider_halas

Laboratorium Hałasu Drogowego

Laboratorium Hałasu Drogowego specjalizuje się w wykonywaniu pomiarów i prognoz hałasu komunikacyjnego. W badaniach wykorzystywana jest nowoczesna aparatura badawcza, procedury badań realizowane są wg obowiązujących metodyk1).

 

Pomiary hałasu wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu badawczego, którym dysponuje laboratorium, tj.:

 • Mierniki poziomu dźwięku 1 klasy dokładności (Svantek 945A, Svantek 955, Son 50, Bruel@Kjaer 2260)
 • Kalibratory akustyczne 1 klasy dokładności (SV30A, NC-74)
 • Statywy umożliwiające pomiar hałasu do wysokości 5,5m
 • Stacje monitorujące warunki meteorologiczne (Davis, WatchDog)
 • Urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów
 • Urządzenia do automatycznego pomiaru natężenia i struktury ruchu (Metrocount, Radar Wavetronix SmartSensor HD)
 • Dalmierze laserowe, urządzenia GPS (pozycjonowanie), kamery cyfrowe itp.

Ponadto laboratorium dysponuje nowoczesną mobilną Stacja ENVIRO 151, która służy do ciągłej i długookresowej rejestracji poziomu dźwięku, natężenia ruchu pojazdów i jego struktury rodzajowej, warunków meteorologicznych, prędkości pojazdów, obrazu oraz dźwięku w trakcie trwania pomiaru.

Analizy hałasu w środowisku wykonywane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego SoundPlan oraz programu ArcGIS (pakietu programów przeznaczonych do Systemów Informacji Geograficznej GIS).

Poza pracami naukowo - badawczymi laboratorium realizuje również ekspertyzy z zakresu ocen oddziaływania hałasu i jego propagacji w środowisku, projektowania urządzeń ochrony przed hałasem drogowym oraz od środków transportu szynowego wraz z ich optymalizacją, pomiary skuteczności ekranów akustycznych, analiz po-realizacyjnych, map akustycznych itp. Oferta prac usługowych skierowana jest do inwestorów indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej, zarządów dróg.

 

 

 

1) Metodyki pomiarowe spełniają wymagania zgodne z:

 

 • Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Załącznik nr 6: METODYKA REFERENCYJNA WYKONYWANIA OKRESOWYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU, POCHODZĄCEGO OD INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ, Z WYJĄTKIEM HAŁASU IMPULSOWEGO

 

 • Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

 

Załącznik nr 3: REFERENCYJNA METODYKA WYKONYWANIA OKRESOWYCH POMIARÓW POZIOMÓW HAŁASU WPROWADZANEGO DO ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ DRÓG, LINII KOLEJOWYCH I LINII TRAMWAJOWYCH ORAZ KRYTERIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIAROWYCH