zamknij
  • slider_turbina
  • slider_belka
  • slider_aparat_nat
  • slider_autostrada_2
  • slider_halas

Specjalność DUA

Otwarcie granic i postępująca integracja z gospodarką europejską stanowią bodziec do dynamicznego rozwoju sieci dróg, zwłaszcza autostrad i dróg ekspresowych oraz nowoczesnego zarządzania nimi. Mimo realizacji wielu inwestycji w ostatniej dekadzie, w dalszym ciągu odczuwalne są braki systemu podstawowej sieci dróg, mogące stanowić barierę dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Oprócz potrzeby budowy nowych odcinków dróg tworzących główną sieć krajową, koniecznejest także przekształcanie istniejącej sieci drogowej oraz rozwój sieci dróg o znaczeniu lokalnym. Niezbędne jest przy tym wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki, tak aby spełnić wymóg bezpieczeństwa, sprawności ruchu oraz wymagania ochrony środowiska. Z uwagi na rosnący ruch samochodowy i potrzebę efektywnego wykorzystywania istniejącej sieci drogowej, coraz większego znaczenia nabiera zarządzanie tą siecią i jej utrzymanie z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiałów. Wysoka ranga ochrony szeroko rozumianego środowiska wymusza poszukiwanie sposobów proekologicznego utrzymania, projektowania dróg oraz organizacji i sterowania ruchem. Złożoność wymienionych problemów i oczekujących zadań, wymaga przygotowania kadry o bardzo szerokim zakresie wiedzy z dziedziny inżynierii lądowej.

System i zakres kształcenia na specjalności DROGI, ULICE I AUTOSTRADY jest tak opracowany, aby absolwenci byli przygotowani do: projektowania i budowy autostrad, dróg i ulic; projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych; projektowania parkingów oraz innych urządzeń tworzących infrastrukturę transportową. Absolwenci zdobywają także wiedzę z zakresu: planowania sieci transportowych; planowania organizacji ruchu i projektowania nowoczesnych systemów sterowania ruchem; wpływu dróg i ruchu na środowisko; zastosowań komputerowych narzędzi wspomagania projektowania i zarządzania; organizacji pracy i zarządzania zespołami ludzkimi. Kształcenie specjalistyczne uzupełnione jest kształceniem z zakresu budownictwa ogólnego, dzięki czemu, absolwent specjalności jest przygotowany również do projektowania i budowy zwykle spotykanych konstrukcji z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz drogowych obiektów inżynierskich.

Oprócz typowych zajęć audytoryjnych i projektowych, poznawanie problemów budownictwa drogowego następuje poprzez wizyty na budowach dróg, w zakładach produkcyjnych związanych z drogownictwem, laboratoriach firm współpracujących z Katedrą itp. Co roku odbywa się także międzynarodowy letni Workshop City&Traffic, w którym bierze udział także grupa studentów specjalności DROGI, ULICE I AUTOSTRADY. Od kilku lat studenci specjalności DROGI, ULICE I AUTOSTRADY uczestniczą z powodzeniem w europejskich konkursach na opracowywanie projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znakomitą okazją do pogłębienia wiedzy specjalistycznej jest udział studentów w projektach badawczych oraz ekspertyzach realizowanych w Katedrze.

Starannie przygotowywana oferta prac dyplomowych stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki a także nawiązuje do aktualnych problemów badawczych w kraju i za granicą. Wyniki wielu z wykonanych prac mogą być podstawą do opracowania własnych publikacji, co ma duże znaczenie przy podejmowaniu studiów doktoranckich. Tematy prac dyplomowych mogą być dostosowywane do indywidualnych zainteresowań naukowych podejmującego pracę. Absolwenci specjalności DROGI, ULICE I AUTOSTRADY są regularnie wyróżniani w różnych konkursach na najlepsze prace magisterskie i inżynierskie w dyscyplinie Transport i Budownictwo.